MENU
Aula_close Layer 1

Skolens ordensregler

Ordensregler for Fjordbakkeskolen                                       

Overordnet

Eleverne på Fjordbakkeskolen skal gå i skole i et miljø, der fremmer og beskytter den enkelte elevs og fællesskabets læring og trivsel. Ordensreglerne skal således sikre fundamentet for, at alle elever har optimale forudsætninger for og kan holde fuldt fokus på læring og udvikling, og at alle elever trives.

 

Fremmøde, tilsyn og ophold

 1. Eleverne på Fjordbakkeskolen møder op i skole hver dag – bortset fra lovligt fravær – og møder til tiden.
 2. Eleverne opholder sig på skolens område eller på de af skolen anviste områder inden for skoletiden. Det er ikke tilladt at forlade skolens område i frikvartererne. I en overgangsperiode med udfasning over to år kan 8. og 9. klasser i skoleår 19/20 og 9. klasse i skoleår 20/21 forlade skolen i middagspausen. Det fordrer dog, at eleverne overholder regler og rammer for god opførsel også uden for skolens område. Udgangstilladelse vil i modsat fald blive inddraget periodisk eller permanent, individuelt eller kollektivt.

 

Kultur og omgang

 1. Eleverne forventes at behandle hinanden med respekt. Enhver form for mobning, chikane eller fysisk vold vil blive imødegået med øjeblikkelig indsats og/eller sanktioner.
 2. Vi forventer, at eleverne taler pænt til og om hinanden og til skolens medarbejdere. Der vil blive grebet ind over for sårende, anstødende og krænkende sprogbrug.
 3. Skolen er et lærested. For at opretholde den nødvendige ro og dermed mulighed for fokus på egen læring færdes man roligt i inde områderne – både i lektioner og i pauser.
 4. Elever, der forstyrrer undervisningen og dermed forhindrer egen og andre elevers læring, vil blive imødegået med indsats og/eller sanktioner.
 5. Vi skal passe på skolens fysiske rammer, inventar og materialer. Derfor vil forsætlig eller uagtsom skade på skolens ejendom, inventar og materialer medføre krav om erstatning.

 

Sociale medier og kommunikation

 

0.-6. årgang

For at styrke elevernes fokus og klassernes fællesskaber, afleveres mobiltelefoner og andre private digitale devices ved skolestart om morgenen i en for klassen valgt sikker opbevaringsenhed og udleveres igen til eleverne ved endt skoletid. Hvis der i læringsmæssig øjemed er brug for mobiler eller andre devices, kan mobilen midlertidigt udleveres af en voksen.

7.-9. årgang

Mobiltelefoner og andre digitale devices er redskaber i elevernes hverdag og læring i skolen. Det er derfor tilladt at medbringe og anvende mobiltelefon og PC´er i skolehverdagen, når brugen fremmer læring og trivsel og ikke forstyrrer fokus på samme. Der gælder følgende afgrænsninger:

 1. Mobiltelefoner eller devices skal være på ”flytilstand” eller lignende i undervisningen (fokus på læring). Tilladelse til adgang til Internet sker i læringsmæssigt øjemed efter anvisning fra personalet.
 2. I frikvarterer og pauser er det tilladt at gå på Internet og kommunikere digitalt, hvis man ikke misbruger adgangen. Misbrug kan være mobning/chikane af kammerater eller andet, der strider mod det overordnede formål.
 3. Misbrug af ovenstående medfører midlertidig inddragelse og i gentagne tilfælde evt. øvrige sanktioner.

 

Note: Skolebestyrelsen opfordrer udskolingen til årgangsvis og periodisk at lave totalt mobilfri perioder for også her at styrke de analoge fællesskaber, understøtte bevægelse mm. 

 

Rusmidler

 

 1. Enhver form for medbringelse og indtagelse af alkohol eller andre rusmidler på skolen er strengt forbudt. Dette gælder også i forbindelse med skoleaktiviteter væk fra skolens område.
 2. Eleverne må ikke ryge på skolens område eller i skolens nærområde i skoletiden. Dette gælder også i forbindelse med skoleaktiviteter væk fra skolens område.

 

 

Vedtaget i skolebestyrelsen 17. juni 2019