Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skolens ordensregler

 

Ordensregler for Fjordbakkeskolen                                       

Overordnet

Eleverne på Fjordbakkeskolen skal gå i skole i et miljø, der fremmer og beskytter den enkelte elevs og fællesskabets læring og trivsel. Ordensreglerne skal således sikre fundamentet for, at alle elever har optimale forudsætninger for og kan holde fuldt fokus på læring og udvikling, og at alle elever trives.

 

Fremmøde, tilsyn og ophold

 1. Eleverne på Fjordbakkeskolen møder op i skole hver dag – bortset fra lovligt fravær – og møder til tiden.

 2. Eleverne opholder sig på skolens område eller på de af skolen anviste områder inden for skoletiden. Det er ikke tilladt at forlade skolens område i frikvartererne.

 

Kultur og omgang

 1. Eleverne forventes at behandle hinanden med respekt. Enhver form for mobning, chikane eller fysisk vold vil blive imødegået med øjeblikkelig indsats og/eller sanktioner. 

 2. Vi forventer, at eleverne taler pænt til og om hinanden og til skolens medarbejdere. Der vil blive grebet ind over for sårende, anstødende og krænkende sprogbrug.

 3. Skolen er et lærested. For at opretholde den nødvendige ro og dermed mulighed for fokus på egen læring færdes man roligt i inde områderne – både i lektioner og i pauser. 

 4. Elever, der forstyrrer undervisningen og dermed forhindrer egen og andre elevers læring, vil blive imødegået med indsats og/eller sanktioner.

 5. Vi skal passe på skolens fysiske rammer, inventar og materialer. Derfor vil forsætlig eller uagtsom skade på skolens ejendom, inventar og materialer medføre krav om erstatning.

 

Sociale medier og kommunikation

 

0.-6. årgang

For at styrke elevernes fokus og klassernes fællesskaber, afleveres mobiltelefoner og andre private digitale devices ved skolestart om morgenen i en for klassen valgt sikker opbevaringsenhed og udleveres igen til eleverne ved endt skoletid. Hvis der i læringsmæssig øjemed er brug for mobiler eller andre devices, kan mobilen midlertidigt udleveres af en voksen.

 

7.-9. årgang – ændringvedtaget 24. oktober – forsøgsperiode med virkning fra 6. november og evaluering i maj 2024

 

Mobiltelefoner eller andre private devices er som udgangspunkt låst inde fra skoledagens start og kan udleveres til eleverne i følgende kontekster:

 • Når mobiltelefonerne med fordel og medarbejderdefineret kan indgå som redskab i undervisningen.

 • I ét (1) dagligt pauserum – defineret af skolens ledelse. 

I disse definerede rum er det tilladt at gå på Internet og kommunikere digitalt, hvis man ikke misbruger adgangen. Misbrug kan være mobning/chikane af kammerater eller andet, der strider mod det overordnede formål.

Overtrædelse eller misbrug af ovenstående medfører midlertidig inddragelse og i gentagne tilfælde evt. øvrige sanktioner.

Rusmidler

 1. Enhver form for medbringelse og indtagelse af alkohol eller andre rusmidler på skolen er strengt forbudt. Dette gælder også i forbindelse med skoleaktiviteter væk fra skolens område. 

 2. Eleverne må ikke indtage nikotinholdige stoffer på skolens område eller i skolens nærområde. Dette gælder også i forbindelse med skoleaktiviteter væk fra skolens område.

Vedtaget i skolebestyrelsen 6. december 2023